สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.รมย์ พะโยม 205 204 40417340234023917,710,880.575,9933,5683,5593,6293,7153,7563,7681,1381,10297100000031,199
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 190 190 3921823131020514,361,900.694,9522,6562,6182,6812,6252,7202,7861,0081,00290000000023,948
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร 62 62 150280032209042,078,620.101760000008,4548,5728,0147,1976,8676,62740483346,028
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพรัตน์ อู่ทอง 107 107 2191030031011311,447,107.023,2152,5122,3302,4262,3682,4182,48854052547700000019,299
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ 170 165 30715010140014,93313,216,150.504,2552,7532,9462,7752,5122,5892,5571,0931,07196900000023,520
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นางสาวสายสวาท วิชัย 150 148 3471322095016220,332,882.905,3043,7883,6323,7203,7073,6923,7052,0392,1111,87048646332800034,845
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] -ว่าง- 146 144 41710070360116511,268,017.803,9162,1862,2282,1132,0932,1982,17385282585000000019,434
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 59 58 134176033206133,347,773.306350000007,5819,0997,4487,4797,2147,41200046,868
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ 88 86 28375109019712,002,142.802,2752,5142,6322,5102,5202,4522,37969472665500000019,357
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายรตนภูมิ โนสุ 144 146 4091411040015713,318,887.002,5432,7002,8352,6792,6722,6502,6961,1011,1221,00110111400022,034
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] -ว่าง- 153 155 48711950255116022,091,019.766,0014,8064,3864,1544,0204,0053,8162,1722,1221,847105546100037,549
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม 110 99 19093302101088,828,731.882,2901,6731,7651,8021,8061,7841,84364567163239403300015,023
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 101 101 139101000001038,941,220.502,4531,5211,5551,6081,7101,8111,81187394683120202500015,184
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายแสวง ด้วงทรง 101 100 15894103201008,268,612.002,1171,5551,5291,5061,4861,5421,60759767965160665400013,449
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 42 10773030204737,602,583.2000000007,4427,1096,7807,6507,1107,07830374443,280
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] นายภูวนาท มูลเขียน 110 110 191102113301179,630,151.253,0471,7591,7901,8381,8321,7921,97381979568600000016,331
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 123 122 20810100183014226,354,158.707,8685,2915,2984,7314,4104,3334,0332,4842,2632,08941035628000043,846
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ 168 168 2971552074018311,989,494.705,7672,4232,3312,5162,5152,5302,47872364958600000022,518
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี 150 150 2631412160016213,293,815.004,5492,4972,5192,4712,6022,5692,5579971,06090820271200022,788
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] วินิจ กลิ่นเฟื่อง 201 199 3481922041021312,196,668.624,4692,3952,4152,5912,6052,6372,58377573869800000021,906
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] (ว่าง) 58 57 193251029206536,422,641.7600000007,3186,8336,8265,8955,3635,37215612612038,009
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ 200 194 3471872021220110,114,481.083,5242,2632,1582,1822,1792,2512,34257853456900600018,586
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 149 149 259145112001569,855,184.403,6502,1542,0092,0142,0291,9821,94367360662800000017,688
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายเอกชัย ผาบไชย 100 100 20897201001065,640,869.821,6581,1301,0931,2061,2251,2651,2513873683750000009,958
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] 139 136 257132004001458,552,010.202,8961,8601,8321,8771,8481,9181,97764761864200000016,115
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 151 154 2261481032015410,846,828.483,0621,8631,9601,9972,2072,1082,12968869868623231200017,456
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 154 146 501141102021618,914,995.913,1291,8021,7001,7481,8271,8491,88881269668600000016,137
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายประพฤทธิ์ สุขใย 122 124 25711310100013712,640,264.753,9882,4702,4582,4552,4412,6032,62987782179925241000021,600
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ แก้วมณี 131 127 2401136080015012,158,599.693,6582,0282,0222,0542,0372,0422,1621,1581,10297900000019,242
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ แก้วมณี 167 166 2691544053018312,700,712.474,7562,3312,3112,3672,4282,4202,2931,2761,2141,20277562100022,752
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] - 57 56 155161037206940,823,179.0200000008,2118,2138,1378,4908,0437,8725245049,063
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธวัช กงเติม 150 148 2451392070014914,751,894.753,6352,1842,2012,2472,3042,2662,30095784885100000019,793
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิคม เขียวฉ่ำ 157 160 2691562010116310,829,875.013,3261,9602,0522,0042,0612,1632,0531,12398899228920816800019,387
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง 194 196 4431833082019814,613,652.555,4842,8822,9803,0943,1023,0833,3671,4921,4391,27116101000028,230
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง 39 37 84220015004523,430,094.6000000004,4084,1514,0684,2584,1703,994400025,089
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 121 115 266106206101337,666,044.801,7551,3811,4221,5031,5731,5481,66226928326400000011,660
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 128 127 247125101001326,208,085.801,8771,1421,1641,2161,2161,2541,30644547044680000010,544
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายมงคล หมวกพิกุล 45 45 126162124206126,543,827.6300000005,2195,2175,3855,1335,0865,254220031,316
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายบุญชู จันดำ 135 132 200126203011338,608,170.902,9131,6411,5531,6111,6681,6041,69272973565800000014,804
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญชู จันทร์ดำ 172 171 2491622070017810,295,990.152,9491,6411,7071,7351,8341,9271,9001,1341,2151,04693777700017,335
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุทิน แก้วพนา 110 111 23899407011469,576,440.002,9211,8221,8291,9641,9742,0942,07239843038100000015,885
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต 132 130 254124501001427,288,461.702,3491,2971,2791,4051,4041,4831,56154255754100000012,418
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] นายบรรพ์ ใสแจ่ม 95 95 1819300101974,465,686.601,5267947978468648829831871952200000007,294
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล 46 44 191120032004934,181,724.2200000006,2026,1946,1125,7175,3455,6581058811235,533
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา 139 140 281133601001456,470,915.202,1151,3051,3181,3771,3651,4391,40432028527000000011,198
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 92 87 1558200410966,348,976.172,0191,2431,1581,1881,2431,2261,32449843535500000010,689
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล 135 135 2261233090014111,860,555.214,3292,4702,4592,4392,4222,5752,53175166767500000021,318
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] - ว่าง - 172 168 42815310121119212,225,971.103,9122,5062,4682,4272,5002,5002,59070069262700000020,922
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 47 45 89230021105630,168,926.0000000005,6325,4625,5365,2374,8994,80800031,574
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง 174 172 4071691020022310,692,285.403,7952,2262,2072,2652,3392,3812,44470478169540283200019,937
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธรรมนูญ พิชัย 84 93 16588104001095,341,537.201,9019568399971,0461,0331,0414184534050000009,089
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายศักดา แสงทอง 87 85 1778120200875,627,085.001,7781,0171,0301,0761,0511,0401,0252902942870000008,888
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นาย มานพ ษมาวิมล 127 127 77,6701171054014812,696,313.103,8452,1212,2052,2392,3562,2602,36064767857200000019,283
รวม 6,589 6,528 90,953 5,809 104 5 540 58 12 21907 796,843,098.96 154,575 95,086 94,579 95,283 95,741 96,674 97,482 97,717 97,359 92,049 58,777 55,560 55,218 445 344 309 1,187,198
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (30/03/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน