ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.รมย์ พะโยม ยังไม่กรอกข้อมูล
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ยังไม่กรอกข้อมูล
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ยังไม่กรอกข้อมูล
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพรัตน์ อู่ทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ ยังไม่กรอกข้อมูล
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นางสาวสายสวาท วิชัย ยังไม่กรอกข้อมูล
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] -ว่าง- ยังไม่กรอกข้อมูล
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ยังไม่กรอกข้อมูล
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายรตนภูมิ โนสุ ยังไม่กรอกข้อมูล
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] -ว่าง- ยังไม่กรอกข้อมูล
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม ยังไม่กรอกข้อมูล
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม ยังไม่กรอกข้อมูล
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายแสวง ด้วงทรง ยังไม่กรอกข้อมูล
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน ยังไม่กรอกข้อมูล
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] นายภูวนาท มูลเขียน ยังไม่กรอกข้อมูล
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] วินิจ กลิ่นเฟื่อง ยังไม่กรอกข้อมูล
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] (ว่าง) ยังไม่กรอกข้อมูล
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ยังไม่กรอกข้อมูล
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายเอกชัย ผาบไชย ยังไม่กรอกข้อมูล
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ยังไม่กรอกข้อมูล
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายประพฤทธิ์ สุขใย ยังไม่กรอกข้อมูล
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ แก้วมณี ยังไม่กรอกข้อมูล
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ แก้วมณี ยังไม่กรอกข้อมูล
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] - ยังไม่กรอกข้อมูล
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธวัช กงเติม ยังไม่กรอกข้อมูล
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิคม เขียวฉ่ำ ยังไม่กรอกข้อมูล
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง ยังไม่กรอกข้อมูล
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง ยังไม่กรอกข้อมูล
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ยังไม่กรอกข้อมูล
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรศักดิ์ ปาเฮ ยังไม่กรอกข้อมูล
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายมงคล หมวกพิกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายบุญชู จันดำ ยังไม่กรอกข้อมูล
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญชู จันทร์ดำ ยังไม่กรอกข้อมูล
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุทิน แก้วพนา ยังไม่กรอกข้อมูล
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต ยังไม่กรอกข้อมูล
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] นายบรรพ์ ใสแจ่ม ยังไม่กรอกข้อมูล
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล ยังไม่กรอกข้อมูล
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ยังไม่กรอกข้อมูล
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล ยังไม่กรอกข้อมูล
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] - ว่าง - ยังไม่กรอกข้อมูล
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด ยังไม่กรอกข้อมูล
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธรรมนูญ พิชัย ยังไม่กรอกข้อมูล
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายศักดา แสงทอง ยังไม่กรอกข้อมูล
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นาย มานพ ษมาวิมล ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/05/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน