สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคเหนือ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1วัดดอยแก้ว  นายสังวาลย์ เที่ยงฟัก 121 62,408.00 88103,80052,31530,60015,45020,670222,83530 มีนาคม 2559ไม่มี
2บ้านวังถ้ำ  สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ 179 101,574.00 144199,40093,16854,90026,55043,960417,9788 เมษายน 2559ไม่มี
3วัดพระฝาง  นายประหยัด มีมา 128 90,000.00 95127,15065,32736,33018,20028,400275,40711 พฤษภาคม 2559
4วัดผาจักร(เรียนรวมร.ร.วัดคลองนาพง)  นางนุษรี ไทยกล้า 17 9,033.00 1214,0006,5894,0801,9602,78029,40910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5วัดช่องลม  นายชยุต ทองพุทธมงคล 61 36,606.00 5159,80027,31317,5208,61511,890125,13810 พฤษภาคม 2559นักเรียนมีการย้ายเข้าย้ายออก
6บ้านห้วยฉลอง  นางภุมรินทร์ จันทะคุณ 67 34,096.00 4856,20025,43416,4408,03011,170117,27410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
7วัดคุ้งยาง  นายสิงหา บุญเอี่ยม 100 59,762.00 7993,20045,05527,48013,88518,560198,18025 มีนาคม 2559ไม่มี
8บ้านบ่อพระ  นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์ 104 56,163.00 6374,60037,53722,08011,33514,870160,42212 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9บ้านหาดเสือเต้น  นายวรากรณ์ วังแก้ว 65 24,142.00 4561,25028,61216,9508,05013,550128,41214 สิงหาคม 2559
10บ้านคุ้งตะเภา  นายสุชีพ เสาเกิด 53 39,035.00 4856,60026,23916,6808,41011,270119,19913 พฤษภาคม 2559ไม่มี
11ป่าขนุนเจริญวิทยา  นายสุนทร อ่อนวัง 148 71,512.00 113165,85071,51243,35020,27035,870336,85230 เมษายน 2559ไม่มี
12ป่ากล้วยเสริมวิทยา  นางปิยนาถ น่วมทอง 19 11,897.00 1922,60011,7706,7203,5154,51049,11515 พฤษภาคม 2559ทุกคนต้องร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและร่วมกันดำเนินการ
13บ้านหัวหาด  นายเสวก มูลเขียน 41 26,649.00 3238,00020,55511,2805,8607,58083,2755 พฤษภาคม 2559ไม่มี
14บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)  นายกิตติพงศ์ วงค์ยิ้มใย 34 15,388.00 3136,60018,12410,8005,4757,29078,2899 พฤษภาคม 2559ไม่มี
15วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)  นายกิตตินันท์ แก้วพันยู 68 10,898.40 6070,00031,63120,4009,80013,900145,73114 เมษายน 2559
16บ้านซ่านสามัคคี  นางนิรชา พันธุพัฒน์ 67 36,590.00 5868,20031,53220,0409,98013,570143,32211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
17ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)  32 16,823.00 2327,00012,7417,9203,9155,37056,94611 พฤษภาคม 2559
18บ้านดงช้างดี  47 25,016.00 3743,80021,88812,9606,6458,73094,02310 พฤษภาคม 2559
19หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)  นายสาโรช ดีวิจิตร 43 24,399.00 3136,80018,55810,9205,6657,34079,2835 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้รับหนังสือก่อนกำหนดทุกปีการศึกษา
20สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์  นางสาวพิชราพร มีปิ่น 145 93,243.00 112169,20073,03443,50020,50036,330342,56415 พฤษภาคม 2559ไม่มี
21วัดทุ่งเศรษฐี  นายสมชาย รอดเกลี้ยง 59 33,246.00 3845,00024,10313,3206,8408,97098,23312 เมษายน 2559หนังสือขององค์การค้า คุรุสภา กระดาษบาง และการเย็บเล่ม ไม่แข็งแรง
22บ้านวังโป่ง  นายธานี เล็กอุทัย 84 36,444.00 6475,40036,69122,20011,15015,010160,45111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
23วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)  นายสำราญ แก้วเมธีกุล 138 75,744.00 10595,95052,72435,52016,86524,250225,30911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
24วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)  นายประวะเรศ เพ็ชร์ช้าง 51 18,837.00 3946,20023,81013,6807,0359,21099,93515 พฤษภาคม 2559อุปสรรค - ไม่มี - ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -
25บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)  นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นขจร 75 41,425.00 6272,60033,40821,24010,38014,430152,0588 เมษายน 2559ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือก่อนเปิดภาคเรียนทำให้นักเรียนมีหนังสือเรียนทันเปิดเรียน
26วัดคุ้งวารี(เรียนรวมร.ร.บ้านป่าเซ่าฯ)  นางสาวจิราพร กลิ่นขจร 36 19,349.00 2125,00013,9107,4403,9054,99055,24516 พฤษภาคม 2559อุปสรรค - ไม่มี - ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -
27อนุบาลอุตรดิตถ์  นายสง่า มีอินถา 3,169 1,734,902.30 2,2062,224,5001,329,102788,760394,590561,6405,298,59218 พฤษภาคม 2559
28วัดอรัญญิการาม  นายอุดม รัตนสังข์ 250 103,077.00 171159,650103,07759,88030,68540,340393,6327 พฤษภาคม 2560ไม่มี
29วัดดอย  นางสาวสุชีลา ใจบุญ 49 23,648.00 4148,20023,64814,1607,0459,590102,64330 เมษายน 2559ไม่มี
30ม่อนดินแดงวิทยาคม  นางศุภนาถ บุญกอแก้ว 38 21,668.00 2428,40014,2078,4004,3005,66060,96730 เมษายน 2559ไม่มี
31พิชัยดาบหัก 1  นายประภาส แดงโชติ 140 54,359.00 10697,30054,35936,12017,44024,590229,80930 เมษายน 2559ไม่มี
32ชุมชนเมืองปากฝาง  นายปรีชา สิงห์อรุณ 262 175,945.00 195282,750132,95575,57036,71061,550589,53531 มีนาคม 2559-
33บ้านงิ้วงาม  นายสุรพล ทำนุพันธุ์ 76 38,463.00 5362,60032,55918,4809,38512,470135,49420 เมษายน 2559--
34บ้านน้ำไผ่(เรียนรวมร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง)  - 10 6,486.00 1214,2007,2914,2002,1502,83030,67110 พฤษภาคม 2559อยากให้ สพฐ.จัดซื้อหนังสือเรียน ส่งมาให้โรงเรียนโดยตรง ตามจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน โดยเฉพาะโรงขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คนลงมา
35มิตรภาพที่ 39ฯ (เรียนรวมร.ร.พิชัยดาบหัก1)  นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ์ 5 2,071.00 910,2003,4562,8801,1852,01019,73110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36วัดศรีธาราม  นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติ 27 14,193.00 2630,60014,1939,0004,5006,09064,38330 เมษายน 2559ไม่มี
37บ้านหนองป่าไร่(เรียนรวมร.ร.วัดวังยาง)  - 17 3,400.00 1011,0002,0003,0001,0002,15019,15013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
38ชุมชนด่านวิทยา  นายณัฐเชวง รักพงษ์ 125 71,064.00 8398,60050,86429,28015,23519,670213,64916 มิถุนายน 2559ไม่มี
39วัดแม่เฉย  นายภราดร เชียงส่ง 146 103,495.00 110138,10065,36840,44019,21031,300294,41811 พฤษภาคม 2559
40ราษฎร์อํานวย  นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ 30 23,001.00 1922,80012,9726,8403,7054,56050,87724 มีนาคม 2559สั่งซื้อเร็วเกินไปนักเรียนย้ายออกทำให้ต้องจัดทำบัญชีใหม่
41ประชาชนอุทิศ  นายอารัญญู แก้วอุดรศรี 100 56,013.00 7587,80039,93025,68012,53517,450183,39515 เมษายน 2559ไม่มี
42ราษฎร์ดําริ(เรียนรวมร.ร.ประชาชนอุทิศ)  นายอารัญญู แก้วอุดรศรี 25 16,104.00 3136,40017,64910,6805,2857,24077,25410 พฤษภาคม 2559-
43ราษฎร์อุปถัมภ์  นายมนตรี รักนิยม 24 14,300.00 1720,40011,9456,1203,3154,08045,8609 พฤษภาคม 2559ไม่มี
44บ้านน้ำไคร้  นายชัชดล ตลอดพงษ์ 27 14,145.00 2428,40014,1458,4004,3005,66060,9057 พฤษภาคม 2559ไม่มี
45น้ำริดราษฎร์บำรุง  นายวิษณุ แสงรัศมี 129 47,007.00 8296,40047,00728,32014,09019,180204,99720 เมษายน 2559ไม่มี
46ชายเขาวิทยา  นายธีรพล ศรีทองอ่อน 106 46,583.00 7689,80046,58326,52013,49017,890194,28321 เมษายน 2559ไม่มี
47บ้านไผ่ล้อมสามัคคี(เรียนรวมร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง)  - 28 13,447.00 2731,60013,4479,2404,5056,28065,07215 พฤษภาคม 2559ไม่มี
48ปางต้นผึ้ง(เรียนรวมร.ร.ประชาชนอุทิศ)  นายอารัญญู แก้วอุดรศรี 11 6,884.00 910,6005,5053,1201,5652,11022,90010 พฤษภาคม 2559-
49ราษฎร์อุปถัมถ์ สาขาหนองน้ำเขียว  นายมนตรี รักนิยม 15 11,945.00 1214,4008,0864,3202,3402,88032,0269 พฤษภาคม 2559ไม่มี
50วัดวังยาง  นางภาวิไล ผ่องใส 193 127,305.00 142134,90093,84751,12027,69034,080341,63728 เมษายน 2559ไม่มี
51วัดคลองนาพง  นางนุษรี ไทยกล้า 64 36,826.00 4249,60025,01914,6407,4309,880106,56914 พฤษภาคม 2559ไม่มี
52บ้านเหล่าป่าสา  นายพิษณุ ปกรณ์ธาดา 172 95,676.00 137201,55095,67653,52026,22543,730420,70129 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนยังไม่คงที่ยังคงมีการย้ายเข้าออก ของนักเรียน จึงทำให้หนังสืออาจไม่เพียงพอ โรงเรียนแก้ปัญหาด้วยการสั่งหนังสือเพิ่ม
53บ้านขุนฝาง  นายประสบโชค มาเลี้ยง 136 90,252.00 103133,25069,30739,00019,55530,070291,1826 พฤศจิกายน 2559ไม่มี
54บ้านเด่นด่าน  นายสุฑณ ดวงตาน้อย 37 23,565.00 2529,80016,5938,8804,6855,95065,90810 เมษายน 2559ไม่มี
55สามัคยาราม  นายศุภชัย ขรรวาระนาท 22 15,241.00 1922,80013,1156,8403,7054,56051,02030 พฤษภาคม 2559ไม่มี
56สามัคคีวิทยา  นายไพโรจน์ แผ้วเกษม 62 38,030.00 4452,20027,87315,4808,01010,410113,97321 เมษายน 2559ไม่มี
57บ้านวังดิน  นายปรีชา สิงห์อรุณ 188 82,494.00 126177,20090,55548,81024,29538,990379,85021 เมษายน 2559ไม่มี
58นาน้อยวิทยา  นายฉลามชัย สกุลโพน 40 27,140.00 3339,20021,13811,6406,0557,82085,85313 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น ต้องจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้การจัดซื้อหนังสือต้องให้ตรงกับโรงเรียนต้นทางที่ทำการเรียนการสอน
59บ้านหาดงิ้ว  นายอุเทน แก้วทิ 54 21,323.00 3642,60021,32312,6006,4508,49091,46310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
60บ้านวังแดง  นายเกษม จิรอาภาพงศ์ 36 16,228.00 2529,40014,3138,6404,3055,85062,50824 มีนาคม 2559ยังไม่พบปัญหา
61วัดสิงห์ศรีสว่าง  นายนิวัติ เสรีวัฒน์ 98 19,460.00 8881,60050,39030,48015,26020,620198,3506 มีนาคม 2559
62ชุมชนบ้านวังหิน  นายชำนาญ สิงห์ใส 147 99,541.00 105128,25069,09639,03019,49029,450285,31610 มีนาคม 2559จะดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมในส่วนที่มีความจำเป็นต่อไป
63บ้านท่าอวน  นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม 46 29,016.00 4451,60023,99215,1207,44010,260108,4121 พฤษภาคม 2559ไม่มี
64บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)  นางสาวผกา สอนจรูญ 45 36,067.00 3339,60022,37711,8806,4357,92088,21229 เมษายน 2559ไม่มี
65บ้านหัวดาน(เรียนรวมร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร))  นายเสวียน จู่คำสี (รก.) 0 0.00 1517,8009,0985,2802,7353,55038,463
66บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)  นางวาสนา ตาคม 40 21,107.00 3844,20019,37612,8406,0808,77091,26629 เมษายน 2559ไม่มี
67บ้านแหลมถ่อนสามัคคี  นายประเจตน์ จันทร์ลภ 189 111,806.00 137126,35074,59547,04023,10531,930303,0206 พฤษภาคม 2559ไม่พบอุปสรรค
68ศรีอุทิศ(เรียนรวมร.ร.บ้านแหลมทองฯ)  นายชูศักดิ์ แดงกองโค 15 7,909.00 1214,0006,5894,0801,9602,78029,40929 เมษายน 2559ไม่มี
69บ้านข่อยสูง  นายบุญเรือง กันกรด 96 55,737.00 7397,85046,67127,51013,25021,770207,05123 มีนาคม 2559ไม่พบอุปสรรค
70บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  นายเจม เม่นวังแดง 209 234,129.00 173234,450118,13566,39033,23052,170504,37531 มีนาคม 2559ไม่มี
71ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)  นายนเรศ เภารอด 149 87,353.00 113105,75067,97039,72020,51526,720260,67529 เมษายน 2559ไม่มี
72หมู่ห้าสามัคคี  นายเทวินทร์ สอนเพ็ง 172 101,173.00 129120,15076,10945,00022,87530,360294,4941 พฤษภาคม 2559ไม่มี
73หมู่สี่พัฒนา(เรียนรวมร.ร.ชุมชนบ้านแก่ง)  0 0.00 1922,80012,8416,8403,7054,56050,746
74พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)  64 44,852.00 4553,00025,97115,6007,82510,550112,94622 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
75บ้านเด่นสําโรง  นายบุญแล บางจับ 46 1,779.20 3237,80018,09611,1605,6707,53080,25630 เมษายน 2559
76บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)  นายประสาร ดีอุดม 236 135,240.00 177185,45099,90362,37030,21044,680422,61310 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอนจำนวนการสั่งซื้อหนังสือเรียนอาจคลาดเคลื่อนได้
77บ้านไชยมงคล  นายวิชชา เที่ยงจันทร์ 67 33,977.00 4856,60027,16816,6808,41011,270120,12810 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ เรียบร้อยดี
78บ้านเหล่า  นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง 154 89,780.00 112118,30066,77039,87019,72528,480273,1455 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาค่ะ
79บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)  นายอำนวย สุขเงิน 32 21,257.00 3035,80018,85410,6805,6607,15078,1445 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
80บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)  นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ 47 26,743.00 4350,40022,86914,7607,24510,020105,29420 เมษายน 2559-
81วัดบ้านใหม่  นายประกิจ สนโต 53 39,805.00 4856,80028,78616,8008,60011,320122,30610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
82บ้านชําทอง  35 16,787.00 2428,20013,4768,2804,1105,61059,67617 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
83ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)  นางนราวัลย์ นาคะเกตุ 39 16,422.00 2327,60015,2498,2804,4855,52061,13419 เมษายน 2559ไม่มี
84บ้านหาดสองแคว  นายสมพร วัลลิยะเมธี 124 45,000.00 99115,45059,13736,06017,67526,860255,18230 เมษายน 2559โรงเรียนควรเร่งดำเนินการติดตามให้ได้หนังสือที่ตรงตามต้องการ และทันกำหนดเวลา ตรวจเช็ครายการหนังสือให้ครบ และถูกต้อง
85บ้านในเมือง  นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม 1,004 441,028.00 719668,050414,305249,840125,955168,8101,626,96015 เมษายน 2559ไม่มี
86บ้านดอนโพ  นายเทียนชัย สิ้มสกุล 129 77,651.00 9486,70051,33732,28015,86021,910208,08711 พฤศจิกายน 2559
87บ้านหาดทับยา  61 32,540.00 5463,80030,92618,8409,58012,710135,85610 พฤษภาคม 2559-
88บ้านหน้าพระธาตุ  นายธวัช เทศคลัง 52 26,899.00 5159,80026,89917,5208,61511,890124,72416 พฤษภาคม 2559การเลือกใช้หนังสือของครูที่ต้องให้สอดคล้องกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
89บ้านคลองละวาน  นายเจษฎา เจนวิทยาสากล 96 54,658.00 6070,60034,79420,76010,37014,050150,57425 เมษายน 2559การจัดตั้งคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย การประชุมคณะกรรมการ
90บ้านหัวค่าย  นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น 37 19,657.00 3541,40020,82912,2406,2558,25088,9743 พฤษภาคม 2559ไม่มี
91วัดโรงม้า  นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ 63 24,879.00 3945,80021,59113,4406,6559,11096,59611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
92บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75  นายพยนต์ เงินเมือง 49 20,000.00 3743,40020,70212,7206,2658,63091,71719 เมษายน 2559ไม่มี
93บ้านคลองกะชี  นางสาวกนกกาญจน์ บัวอ่วม (รก.) 24 15,396.00 2326,80011,7387,8003,7255,32055,38315 พฤษภาคม 2559ไม่มี
94บ้านคลองกล้วย  นายประพันธ์ ทำมา 144 58,852.00 9587,85054,59632,76016,24522,200213,65111 พฤษภาคม 2559-
95บ้านปากคลอง  นายจตุรงค์ บุญเสือ 62 28,844.00 6170,60027,50020,4009,42513,990141,91525 เมษายน 2559ไม่มี
96บ้านกองโค  นายกนต์ธร เกิดบำรุง 157 91,380.00 116108,00066,89940,44020,53027,290263,1599 กันยายน 2559ไม่มี
97บ้านคลองละมุง(เรียนรวมร.ร.วัดไร่อ้อย)  นางสิริพร นิยมสำรวจ 40 21,318.00 4046,60019,87213,5606,4709,25095,75213 พฤษภาคม 2559-
98บ้านท้ายน้ำ  นางสาวนารี ขวัญอ่อน 68 42,882.00 5362,20029,33918,2409,00512,370131,15423 เมษายน 2559ไม่มี
99บ้านท่าเดื่อ  นางรัชดา อ่อนแพง 68 38,300.00 5564,40029,51818,8409,20512,800134,76310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100บ้านป่าแต้ว  นายนิรัติ บัวทอง 78 34,386.00 5362,00029,09218,1208,81512,320130,34711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
101บ้านบึงท่ายวน  นายศุภชัย สิงห์โต 123 47,682.00 89129,55058,56334,20016,18528,110266,60813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
102วัดบ้านเกาะ  นายอดุลย์ อู่ตุ้ม 303 180,390.00 198275,000133,31975,81036,98560,620581,73411 พฤษภาคม 2559
103บ้านวังสําโม(เรียนรวมร.ร.วัดบ้านเกาะ)  นายประกิจ สนโต 32 18,029.00 2731,80015,4059,3604,6956,33067,59010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
104ไร่อ้อย  นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยม 28 17,081.00 2529,40014,3588,6404,3055,85062,55311 พฤษภาคม 2559-
105วัดวังผักรุง  นายเอกวิทย์ นาคหอม 72 27,421.20 4755,20025,63616,2008,02510,980116,04111 พฤษภาคม 2559-
106บ้านดินแดง  นายจักรศิลป์ วงษ์พิรา 43 16,298.40 3743,60021,30712,8406,4558,68092,88211 พฤษภาคม 2559-
107บ้านเต่าไหเหนือ  นางจำเนียร กล่อมทอง (รก.) 35 14,968.00 2428,40013,7688,4004,3005,66060,52829 เมษายน 2559
108ชุมชนบ้านดง  นายวิโรจน์ ปลิกแสง 209 80,000.00 170229,300111,92664,62031,68051,000488,52610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
109วัดพญาปันแดน  นางณัฏฐา อุ่นแก้ว 142 78,305.00 110101,70060,26937,92018,79025,700244,37912 เมษายน 2559ไม่มี
110บ้านป่ากะพี้  นายสมพงษ์ ธรรมชัย 186 102,773.00 141130,15076,76748,48023,88532,890312,17210 พฤษภาคม 2559-
111วัดดอกไม้  นางกาละเกษ บุญเอม (รก.) 50 30,507.00 4148,40024,34214,2807,2359,640103,89711 พฤษภาคม 2559-
112บ้านท่ามะปราง  นายบังใบ ดีเหลือ (รก.) 20 12,189.00 1619,20010,7275,7603,1203,84042,64728 เมษายน 2559-
113บ้านทุ่งป่ากระถิน  นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก 40 27,000.00 2428,60015,7028,5204,4905,71063,0222 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายการมีราคาสูง และงบประมาณมีอย่างจำกัด
114บ้านขอม  นางระเบียบ บุญมา 45 22,317.00 3136,20015,92210,5605,0957,19074,9671 พฤษภาคม 2559-งบประมานไม่เพียงพอ -หนังสือบางรายวิชามีราคาสูขึ้น
115นาอินวิทยาคม  นายชุมพร แก้วเปี้ย 616 391,357.00 443578,450327,473176,28084,245145,5401,311,9889 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค และข้อเสนอแนะใด
116ชุมชนบ้านโคน  นางฐารินี นวลแหยม 215 121,578.00 154142,50085,65953,16026,42036,010343,74925 พฤษภาคม 2559-
117บ้านคลองกะพั้ว  นายโสภณ สีหะอำไพ 69 38,563.00 6070,00031,33220,4009,80013,900145,43213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
118แหลมนกแก้ว  นายเรวัต สมยาโรน 86 50,403.00 5869,00035,69520,52010,74013,770149,7255 พฤษภาคม 2559ไม่มี
119บ้านคลองเรียงงาม  นางรพีพร พรหมน้อย 0 0.00 5261,20029,63518,0009,00012,180130,015
120บ้านฟากบึง  นายบุญชู นมเนย 71 42,934.00 6273,40036,98121,72011,14014,630157,87129 เมษายน 2559
121บ้านท่าสัก  นายนัธวุฒิ อ่อนแพง 246 134,231.00 182167,70099,35562,40030,55042,380402,3858 เมษายน 2559
122วัดไร่อ้อย  นางสิริพร นิยมสำรวจ 110 44,791.00 8397,40046,11528,56014,09519,370205,54010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
123บ้านชําสอง  นายอกนิษฐ์ ขำวีระ 134 81,929.00 92112,90057,58033,93016,54525,830246,78515 พฤษภาคม 2559
124บ้านดารา  นายดิเรก สวัสดี 99 55,586.00 7183,40039,89324,48012,13516,590176,49816 พฤษภาคม 2559
125บ้านวังสะโม  นายสุมินทร์ ระโส 27 15,845.00 2529,40014,1508,6404,3055,85062,34510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
126บ้านชําหนึ่ง  นางนาตยา เกตุวงศ์ 52 22,059.00 3946,00022,05913,5606,8459,16097,6244 พฤษภาคม 2559ไม่มี
127บ้านชําตก  นายวสันต์ ศิริกุล 48 24,627.00 4148,20022,56814,1607,0459,590101,56312 กันยายน 2559-
128บ้านนายาง  นายเอก กิ่งจันทร์ 337 233,081.00 251298,850166,49795,40046,72575,340682,8122 พฤษภาคม 2559-
129บ้านหลักร้อย  นายกิตติกุล แย้งจันทร์ 157 82,508.00 111102,25059,59238,04018,60525,840244,3272 พฤษภาคม 2559ไม่มี
130บ้านนาอิซาง  นายวัชรา เลี้ยงวงษ์ 162 107,814.00 134187,90087,33851,48025,14041,310393,16831 มีนาคม 2559นักเรียนย้ายเข้าย้ายออกไม่คงที่
131บ้านนาคะนึง(เรียนรวมร.ร.บ้านนายาง)  นายพงษ์สวัสดิ์ ฟองจันทร์ (รก.) 16 10,509.50 1416,8008,7305,0402,7303,36036,66011 พฤษภาคม 2559
132บ้านหนองกวาง  นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัติอังกูร 79 45,760.00 5868,40033,76320,16010,17013,620146,1132 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
133อนุบาลชุมชนหัวดง  นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม 149 87,758.00 117176,35076,14945,36021,31537,880357,0547 เมษายน 2559เป็นช่วงนักเรียนย้ายเข้าออกจำนวนมาก การสั่งซื้อหนังสือ ต้องมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมหลายๆครั้ง
134บ้านห้วยใต้  นายเกียรติศักดิ์ จันแจ 106 64,310.00 7899,40046,35428,77013,62522,420210,5694 พฤษภาคม 2559ไม่มี
135นานกกก  นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง 128 36,739.00 95117,95058,30434,95016,78026,850254,83425 เมษายน 25590
136วัดใหม่  นางวันทนา วงษ์เดช 53 27,878.00 4350,00021,39314,5206,8659,920102,69816 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวง มักจะได้ของล่าช้าเป็นบางวิชา
137วัดท้องลับแลฯ(เรียนรวมร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง)  นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม 5 3,371.00 78,2004,1952,4001,1751,63017,60010 พฤษภาคม 2559
138หนองนาเกลือวิทยา(เรียนรวมร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง)  นางอำนวยพร โปร่งใจ 7 4,568.00 44,8002,7691,44078096010,74910 พฤษภาคม 2559
139วัดดอนสัก  นายสมศักดิ์ เสือน้อย 61 33,246.00 4654,60028,46616,2008,40010,890118,55610 พฤษภาคม 2559
140วัดน้ำใส  นายสมรัฐ แย้งจันทร์ 67 43,809.00 6272,40032,26421,12010,19014,380150,3545 พฤษภาคม 2559ไม่มี
141วัดนาทะเล  นายอวด อ่อนพรม 56 28,220.00 3338,60018,50811,2805,4857,67081,54316 พฤษภาคม 2559ไม่มี
142วัดห้องสูง  นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน 63 46,152.00 4148,00022,83714,0406,8559,540101,27231 พฤษภาคม 2559อยากให้เพิ่มแบบฝึกหัดในแต่ละสาระการเรียนรู้ให้หลากหลายรูปแบบขึ้น
143ฤาษีพหลวิทยา(เรียนรวมร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ)  นายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล 0 0.00 2024,00013,1377,2003,9004,80053,037
144บ้านหัวดุม(เรียนรวมร.ร.ไทยรัฐวิทยา 5ฯ)  - 15 9,544.00 1720,0009,6755,8802,9353,98042,47011 มิถุนายน 2559ไม่มี
145ไทยรัฐวิทยา ๕(วัดตลิ่งต่ำ)  นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน 258 97,122.00 191253,050117,69171,70034,50556,490533,43610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
146บ้านชําผักหนาม  นายนิคม ทนันไชย 48 30,894.00 3743,60022,87012,8406,4558,68094,4458 เมษายน 2559ไม่มี
147บ้านห้วยทราย  นายมานะ แย้งจันทร์ 52 29,950.00 4451,80024,86715,2407,63010,310109,84710 เมษายน 2559ไม่มี
148ด่านแม่คํามัน  นายสุรินทร์ เนียมแก้ว 208 96,000.00 146135,50084,14150,64025,43034,240329,9512 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
149ชุมชนวัดบรมธาตุ  นายพิทักษ์ สนประเทศ 192 81,547.00 134122,10065,61145,12021,19030,860284,8816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
150วัดไผ่ล้อม(เรียนรวมร.ร.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา)  - 28 13,588.00 2731,40013,5889,1204,3156,23064,65326 เมษายน 2559ไม่มี
151ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  นายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล 101 23,354.00 7791,00045,49226,88013,68518,130195,18710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
152วัดโพธิ์ทอง(เรียนรวมกับร.ร.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา)  นายสุรพงษ์ หอมสุนทร 22 12,077.00 1619,0009,7945,6402,9303,79041,15413 พฤษภาคม 2559ไม่มี
153วัดสว่าง(เรียนรวมร.ร.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา)  นายสมคิด เมืองก่อ 30 21,150.40 2934,20016,27110,0805,0856,81072,4466 เมษายน 2559- องค์การค้าจัดพิมพ์หนังสือใหม่ไม่ทันเปิดเทอม - หนังสือขาด หมดสต๊อก
154วัดดงสระแก้ว  นายศักดา แป้นไทย 57 25,858.00 5868,40033,82820,16010,17013,620146,17829 เมษายน 2559ไม่มี
155บ้านแสนขัน  นายพีรพงษ์ วัชรเทศ 263 130,000.00 182169,300107,07663,36032,07042,780414,58617 เมษายน 2559ไม่มี
156บ้านแพะ  นางสุภารัตน์ เต็มกันทา 129 66,600.00 102121,90066,60137,92019,24028,230273,89127 มีนาคม 2559
157บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายประดิษฐ์ เศวตสุจริตกุล 94 46,609.00 8498,80046,60929,04014,48019,660208,58927 มีนาคม 2559
158บ้านปางหมิ่น  นายเชาว์ ใจปวง (รก.) 25 18,500.00 3844,20018,50812,8406,0808,77090,39827 มีนาคม 2559
159บ้านท่าช้าง  นายนเรศ สุขเกษม 46 39,948.00 4249,40024,36314,5207,2409,830105,35311 พฤษภาคม 2559ไม่มี
160บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)  นายพร ดังดี 123 87,755.00 88111,70055,18432,67015,79525,270240,61910 มิถุนายน 2559แบบเรียนต่างๆมีการปรับปรุงใหม่ทุกปีทำให้การสำรวจล่าช้า
161เลอเดชประชานุสรณ์(เรียนรวมร.ร.บ้านแสนขัน)  นายอานนท์ แช่มช้อย (รก.) 8 3,900.00 910,8006,0733,2401,7552,16024,02810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
162บ้านน้ำหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ)  นายกมล เมิดไธสง 69 41,339.00 4958,20030,45817,2808,98511,610126,53310 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
163วังโป่งดํารงวิทย์  นายอดิศักดิ์ เส็งเมือง 128 67,818.00 102156,60070,65340,11019,26533,530320,1585 พฤษภาคม 2559ไม่มี
164บ้านร้องลึก  นายศิริศักดิ์ คำด้วง 251 91,622.00 163198,850102,67360,24029,66545,620437,04816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
165บ้านปางวุ้น  นายขวัญธิชล บุญกาวิน 130 65,758.00 101130,95065,75838,04018,78529,490283,02329 เมษายน 2559ไม่พบปัญหา
166บ้านผักขวง  นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร 121 62,408.00 3136,60019,06810,8005,4757,29079,23330 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
167บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  นายนรเศรษฐ์ มุรธามงคลกุล 541 219,612.00 395468,450251,107149,37072,440118,1001,059,46719 เมษายน 2559_
168บ้านนาป่าคาย  นายภาณุ พรหมน้อย 75 26,570.00 7183,80041,74024,72012,51516,690179,46516 พฤษภาคม 2559
169บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)  นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง 172 107,672.00 132150,10080,33747,85023,58535,230337,10210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
170บ้านนาลับแลง(เรียนรวมร.ร.บ้านนาป่าคาย)  นางสุรางค์ แหยมคง 9 3,536.00 89,6006,0532,8801,5601,92022,01316 สิงหาคม 2559
171บ้านไร่ห้วยพี้เรียน(รวมร.ร.บ้านนาป่าคาย)  นายภาณุ พรหมน้อย 13 3,732.00 1618,6007,9925,4002,5503,69038,23216 พฤษภาคม 2559
172บ้านห้วยปลาดุก (เรียนรวม ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ)  นายสมชาย ต่ายทอง 25 13,937.00 3035,00015,42810,2004,9006,95072,47831 พฤษภาคม 2559ไม่มี
173บ้านหนองหิน(เรียนรวมร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214)  นายรุ่งโรจน์ อยู่บาง 21 13,225.00 2428,40014,0988,4004,3005,66060,85813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
รวม 19,831 10,656,382 14,83116,907,2508,936,4925,321,9402,638,9253,835,71037,640,317
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน