ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษาเชียงราย 1 1 4 6,124,100 1 1 1 1
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ 5 27 34,626,700 1 1 2 3 2 2 2 1 3 5 5
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย 2 14 15,518,100 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป. 2 11 14,525,100 1 2 1 2 1 2 2
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง 1 8 7,363,500 1 1 1 1 1 1 1 1
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ 3 19 23,003,800 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง- 0 0 0
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม 3 18 21,744,200 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 1 6 7,197,200 1 1 1 1 1 1
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง 0 0 0
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 2 14 16,504,900 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง- 3 19 22,155,700 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3
13ประถมศึกษาพะเยา 2 1 5 6,507,400 1 1 1 1 1
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 2 11 14,398,700 1 2 1 1 1 1 2 2
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 1 5 5,730,500 1 1 1 1 1
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ 0 0 0
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร 0 0 0
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน. 2 12 14,593,000 2 2 2 2 2 2
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต 2 13 14,818,600 1 2 2 2 2 2 2
20ประถมศึกษาลำปาง 3 3 18 21,414,700 2 1 2 1 2 1 3 3 3
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวีระ สุขทอง 2 12 14,882,500 1 2 1 1 1 1 1 2 2
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 1 7 8,297,100 1 1 1 1 1 1 1
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง- 2 11 13,402,500 1 2 2 2 2 2
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 2 8 11,736,700 1 1 2 2 2
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ 2 8 10,949,100 1 2 2 1 2
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.) 2 8 11,516,500 1 1 1 1 2 2
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3 2 6 8,918,800 2 2 2
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.) 2 10 12,939,800 1 2 1 1 1 2 2
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ 1 5 6,427,600 1 1 1 1 1
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง 3 16 18,870,700 1 1 2 2 1 2 2 2 3
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล 2 12 14,360,700 1 2 1 2 2 2 2
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง - 3 14 18,630,400 1 2 1 2 1 1 3 3
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายธีระยุทธ ทาปุก 1 6 7,049,100 1 1 1 1 1 1
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย 4 20 24,272,900 1 1 1 1 4 4 4 4
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 2 9 11,672,800 1 1 1 2 2 2
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 2 13 14,381,700 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี 2 7 11,320,400 1 1 1 2 2
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี 2 12 15,641,400 1 2 2 1 1 1 2 2
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง 0 0 0
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 2 9 11,836,100 1 1 1 1 1 2 2
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 2 10 12,606,700 1 1 2 2 2 2
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1 2 14 16,632,800 2 2 2 2 2 2 2
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล 1 5 7,535,500 1 1 1 1 1
44ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต 2 13 15,220,900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
รวม 80 439 545,328,900 16 15 12 27 6 37 19 11 0 1 7 22 40 21 46 3 76 80
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน