wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายนพรัตน์ อู่ทอง1
3
3
2,774,100.00 2,774,100.00
1
1
1,076,000.00
1
1
313,708.20
1
1
980,231.12
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ5
22
22
17,876,700.00 17,876,700.00
1
1
700,000.00
1
1
850,000.00
2
2
1,281,235.95
3
3
3,283,800.00
2
2
780,000.00
2
2
1,068,800.00
2
2
1,070,000.00
1
1
371,000.00
3
3
1,333,023.14
5
5
5,027,830.08
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย2
12
12
8,818,100.00 8,818,100.00
1
1
766,000.00
1
1
674,000.00
2
2
1,602,000.00
1
1
159,000.00
1
1
1,269,000.00
1
1
400,000.00
1
1
580,000.00
1
1
489,900.00
1
1
371,100.00
2
2
2,092,000.00
4ประถมศึกษาเชียงราย 4-ว่าง-2
9
9
7,825,100.00 7,825,100.00
1
1
635,000.00
2
2
2,252,800.00
1
1
489,300.00
2
2
1,074,800.00
1
1
431,800.00
2
2
1,929,000.00
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์1
7
7
4,013,500.00 4,013,500.00
1
1
822,900.00
1
1
148,840.00
1
1
387,378.70
1
1
519,540.00
1
1
412,356.00
1
1
329,800.00
1
1
978,000.00
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ3
16
16
12,953,800.00 12,953,800.00
2
2
1,645,800.00
1
1
722,400.00
2
2
772,000.00
2
2
1,869,700.00
2
2
949,000.00
1
1
550,000.00
1
1
371,100.00
2
2
897,300.00
3
3
3,060,000.00
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-
0.00 0.00
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม3
15
14
11,694,200.00 10,399,200.00
1
1
822,900.00
1
1
860,000.00
2
1
940,000.00
1
1
434,100.00
1
1
540,000.00
1
1
489,900.00
2
2
1,233,600.00
1
1
371,100.00
2
2
981,800.00
3
3
3,159,500.00
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม1
5
5
3,847,200.00 3,847,200.00
1
1
1,164,000.00
1
1
573,000.00
1
1
480,000.00
1
1
370,000.00
1
1
1,091,000.00
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง
0.00 0.00
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน2
12
12
9,804,900.00 9,804,900.00
1
1
730,000.00
1
1
620,000.00
1
1
800,000.00
1
1
569,000.00
2
2
1,933,620.00
1
1
340,000.00
1
1
454,900.00
1
1
300,000.00
1
1
329,000.00
2
2
1,821,821.00
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายเอกชัย ผาบไชย3
16
16
12,105,700.00 12,105,700.00
1
1
745,218.00
1
1
390,000.00
1
1
150,000.00
2
2
2,055,025.00
1
1
420,547.00
1
1
525,000.00
3
3
1,767,657.00
3
3
1,400,275.00
3
3
3,188,278.00
13ประถมศึกษาพะเยา 21
4
4
3,157,400.00 3,157,400.00
1
1
882,252.00
1
1
570,880.00
1
1
225,036.00
1
1
1,079,064.00
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์2
9
9
7,698,700.00 7,698,700.00
1
1
809,999.00
2
2
2,079,000.00
1
1
415,000.00
1
1
533,333.00
1
1
317,000.00
1
1
429,999.00
2
2
1,999,799.00
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ1
4
4
2,380,500.00 2,380,500.00
1
1
144,444.00
1
1
515,234.20
1
1
515,234.20
1
1
985,217.96
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายบุญชู จันดำ
0.00 0.00
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายบุญชู จันทร์ดำ
0.00 0.00
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสุทิน แก้วพนา2
10
10
7,893,000.00 7,893,000.00
2
2
1,885,000.00
2
2
672,000.00
2
2
1,152,782.00
2
2
910,500.00
2
2
2,112,000.00
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต2
11
5
8,118,600.00 3,698,100.00
1
0.00
2
1
950,400.00
2
1
359,000.00
2
1
472,600.00
2
1
370,000.00
2
1
1,108,000.00
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายบรรพ์ ใสแจ่ม3
15
15
11,364,700.00 11,364,700.00
2
2
1,434,200.00
1
1
857,000.00
2
2
2,292,000.00
1
1
427,500.00
2
2
977,900.00
1
1
616,500.00
3
3
1,111,200.00
3
3
3,311,000.00
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา2
10
10
8,182,500.00 8,182,500.00
1
1
822,900.00
2
2
2,243,000.00
1
1
583,200.00
1
1
430,000.00
1
1
586,000.00
1
1
340,000.00
1
1
450,000.00
2
2
1,996,000.00
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1
6
6
4,947,100.00 4,947,100.00
1
1
781,755.00
1
1
731,170.00
1
1
927,000.00
1
1
465,405.00
1
1
352,545.00
1
1
1,052,600.00
23ประถมศึกษาตาก 1นายภูวนาท มูลเขียน2
9
9
6,702,500.00 6,702,500.00
1
1
645,010.00
2
2
1,342,400.00
2
2
1,100,310.00
2
2
899,200.00
2
2
1,864,500.00
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี2
6
6
5,036,700.00 5,036,700.00
1
1
737,000.00
1
1
830,000.00
2
2
1,056,600.00
2
2
2,106,990.00
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประพฤทธิ์ สุขใย2
6
6
4,249,100.00 4,249,100.00
1
1
921,000.00
2
2
1,146,200.00
2
2
932,200.00
1
1
935,000.00
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุรินทร์ แก้วมณี2
6
6
4,816,500.00 4,816,500.00
1
1
800,000.00
1
1
600,000.00
1
1
555,000.00
1
1
440,000.00
2
2
2,004,000.00
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายสุรินทร์ แก้วมณี2
4
4
2,218,800.00 2,218,800.00
2
2
1,133,800.00
2
2
903,000.00
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายธวัช กงเติม2
8
8
6,239,800.00 6,239,800.00
1
1
766,500.00
2
2
1,372,700.00
1
1
529,000.00
1
1
368,890.00
1
1
450,000.00
2
2
2,103,000.00
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายนิคม เขียวฉ่ำ1
4
4
3,077,600.00 3,077,600.00
1
1
578,961.83
1
1
548,500.00
1
1
431,500.00
1
1
987,500.00
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง3
13
13
8,820,700.00 8,820,700.00
1
1
805,000.00
1
1
858,800.00
2
2
844,800.00
2
2
1,164,100.00
1
1
560,000.00
2
2
1,232,300.00
2
2
980,900.00
2
2
2,129,600.00
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล2
10
10
7,660,700.00 7,660,700.00
1
1
840,000.00
2
2
1,566,000.00
1
1
514,000.00
2
2
1,083,790.00
2
2
872,700.00
2
2
1,950,000.00
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -3
11
11
8,580,400.00 8,580,400.00
1
1
680,000.00
2
2
1,673,400.00
1
1
400,000.00
2
2
1,081,010.00
1
1
306,000.00
1
1
449,690.00
3
3
2,871,900.00
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง1
5
5
3,699,100.00 3,699,100.00
1
1
1,022,000.00
1
1
380,138.00
1
1
359,000.00
1
1
473,000.00
1
1
979,976.26
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย4
16
16
10,872,900.00 10,872,900.00
1
1
800,000.00
1
1
163,100.00
1
1
253,725.00
1
1
583,200.00
4
4
2,295,225.00
4
4
1,782,825.00
4
4
4,230,525.00
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1ดร.รมย์ พะโยม2
7
7
4,972,800.00 4,972,800.00
1
1
722,400.00
1
1
395,000.00
1
1
587,000.00
2
2
883,000.00
2
2
2,000,000.00
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ2
11
11
7,681,700.00 7,681,700.00
1
1
700,000.00
1
1
575,000.00
1
1
145,000.00
1
1
1,100,000.00
1
1
500,000.00
2
2
829,000.00
1
1
320,000.00
1
1
400,000.00
2
2
1,950,000.00
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์2
5
5
4,620,400.00 4,620,400.00
1
1
968,400.00
1
1
494,000.00
1
1
394,000.00
2
2
1,891,000.00
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี2
10
10
8,941,400.00 8,941,400.00
1
1
628,480.00
2
2
1,350,010.00
2
2
12,153,500.00
1
1
506,300.00
1
1
457,900.00
1
1
363,000.00
2
2
1,783,760.00
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง
0.00 0.00
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี2
7
7
5,136,100.00 5,136,100.00
1
1
685,000.00
1
1
483,000.00
1
1
436,190.00
1
1
300,100.00
1
1
300,800.00
2
2
1,756,400.00
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม2
8
8
5,906,700.00 5,906,700.00
1
1
1,294,000.00
1
1
434,100.00
2
2
979,800.00
2
2
981,800.00
2
2
2,213,000.00
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายศักดา แสงทอง2
12
12
9,932,800.00 9,932,800.00
2
2
1,406,000.00
2
2
1,522,306.90
2
2
1,944,493.10
2
2
947,900.00
2
2
948,900.00
2
2
2,135,000.00
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล1
4
4
4,185,500.00 4,185,500.00
1
1
920,000.00
1
1
500,000.00
1
1
900,000.00
1
1
958,000.00
44ประถมศึกษาน่าน 1นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์2
11
11
8,520,900.00 8,520,900.00
1
1
729,000.00
1
1
824,000.00
1
1
620,000.00
1
1
930,000.00
1
1
393,000.00
1
1
410,000.00
1
1
550,791.00
1
1
300,000.00
1
1
436,700.00
2
2
1,902,000.00
รวม
80
359
352
277,328,900.00 271,613,400.00 16.00 16.00 12,179,983.00 15.00 14.00 9,584,880.00 12.00 12.00 10,125,651.00 27.00 27.00 17,890,064.68 6.00 6.00 910,384.00 37.00 35.00 46,532,738.10 19.00 18.00 6,921,288.70 11.00 11.00 6,068,800.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 225,036.00 7.00 7.00 3,774,700.00 22.00 21.00 9,627,495.00 40.00 40.00 22,414,272.20 21.00 20.00 6,912,743.20 46.00 46.00 20,784,702.34 3.00 3.00 959,600.00 76.00 75.00 75,723,492.42
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/05/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน