ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1100 3,6503,5239714,84014,429971,8231,5738600020,31319,52596982010820108201082011000110001100011000110
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ152 5,4364,5918416,69814,878893,4273,180930188025,56122,837897883010778093893107780132521129560125600124610132
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย 5,5860022,228006,041001,0830034,938000001001001001001001001001
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป.2 4,30478213,20221922,66674300020,172371220014700146101470014700147001470014700147
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง 2,3850014,910002,1450000019,440000000000000000000000000000
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ55 2,9599803316,2937,073433,4981,143332890023,0399,1964034242118270118261118261124210127180127180126190117
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-70 7,0182,8954126,21011,825456,8563,5795297636540,18118,3624632390121340115400123320129260133220131240131240124
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม76 2,5752,0197810,6008,922841,9281,8459613913910015,24212,92585622208426076340852509218090200902009020084
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 2,8080010,653002,83300300016,324000001001001001001001001001
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง38 2,284663299,5392,870302,836661235800015,2394,19428152407823076250802108020181191811918218184
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน49 3,9101,0382712,6703,768301,9764012000018,5565,2072844230126240125241132180132180133170132180133170133
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง- 1,421005,532001,127000008,080000000000000000000000000000
13ประถมศึกษาพะเยา 2 2,9570011,242001,924001230016,246000003003003003003003003003
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์66 2,1301,338639,5555,067539145255700012,5996,93055373508736086361903309231090330923109231085
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 2,168007,771001,75800770011,7740000013100131001310013100131001310013100131
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ20 3,2793871210,1221,278132,3911637390015,8311,8281291101278012312012411013050129601296012960131
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร171 3,3443,1889511,14911,083993,4523,3199623923910018,18417,8299891620111610916301016111675016750167501675018
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน. 3,543009,877001,8430000015,2630010011100111001110011100111001110011100110
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต1 2,6261919,3205511,83256300013,778130124580295802958029580295802958029580295805
20ประถมศึกษาลำปาง 347 1,583605385,2722,10040680167250007,5352,87238292007718071240732208015079160801507916076
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวีระ สุขทอง63 2,1911,292598,2015,033618664755500011,2586,8006040230126230124250124250130190132170132170133160148
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1 1,9594727,28614721,21464500010,45925820104003104004004003103104
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง- 3,1570010,875002,3090000016,341000000000000000000000000000
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี118 9,5799,4449929,59429,268997,5767,4359876576510047,51446,91299942409925094300100240105190105190104200104200123
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์35 4,1981,0232414,8343,425232,73585531393910021,8065,3422416190106160103181107150108140108140108140108140105
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)119 4,1363,5178512,71310,761853,5143,0098600020,36317,2878586350103320874807263067680597606471067680130
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 373 5,0152,1704314,0626,346453,8641,82747135503723,07610,3934538390130370125420133340133340138290137300138290133
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.) 3,7060012,743003,1470000019,596000001001001001001001001001
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ108 3,9882,2365612,4248,189663,4091,976588013194020,62212,72062595901055609564210259011347111447011051011348099
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง122 6,3553,5285618,35810,364564,5052,2555045449829,26316,1915573610126691117781130651134620133630136600134620135
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล108 4,4843,8018514,40911,771822,3211,7707600021,21417,34282645117955163711736118451084510805508253076
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -8 4,622154315,90052732,665003910023,578681344016940169401694017030170301694017030165
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายธีระยุทธ ทาปุก69 4,2941,8624313,7826,110442,30185337880020,4658,8254347260152250144321152250160170158190156210157200141
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย40 1,818865485,9382,880491,288758590009,0444,50350301607816074191771708212082120821208212075
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์5 7,001156223,15448524,173106300034,328747242020320201402032020410204102041020410201
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 5,7980017,220003,453001170026,588000001001001001001001001001
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี37 4,7207301515,4302,612172,2154221900022,3653,7641721160157130152180155150156140158120156140156140149
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี 5,0920015,397003,42700670023,983000001001001001001001001001
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง49 4,8941,1122316,1443,883242,4493761500023,4875,3712326230182230176290181240182230183220182230183220171
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 3,7070013,012002,443004480019,61000000110011001100110011001100110011
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม4 3,87783211,34723322,25136200017,475352213015130151301513015130151301513015130151
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 116 2,024347176,4331,12417842159190009,2991,6301899078907512076110825081607980807078
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล1 4,08134113,0135302,34131100019,435118110012800128001280012800128001280012800127
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน22 00000022,2257,6343421,9798,1423744,20415,7763612101329132913471348033903480348032
45มัธยมศึกษา 35นายพิทยา ไชยมงคล20 00000017,9634,7192614,6143,3522332,5778,07125148039703511039703880379038803610038
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) 00000025,3020023,2350048,537000002002002002002002002002
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล12 00000020,1862,9431517,9542,8021638,1405,74515770397037813970415040604150406039
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด41 00000019,50915,4657917,26414,1328236,77329,59780132621827215293212422620122232222412719145
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ)1 00000024,1801,613722,1331,522746,3133,1357100570057005700570057005700570057
50มัธยมศึกษา 40นายอำนาจ บุญทรง2 00000015,0601,096715,4821,6881130,5422,7849110381039003900390039003900390037
51มัธยมศึกษา 41 00000027,7010020,2260047,92700000620062006200620062006200620062
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)19 00000025,44617,9937120,26416,4568145,71034,449751013047110461114990508049904990498149
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต63 3,5721,0452914,0814,138292,12748323780019,8585,6662926420161400159420162390169320170310168330170310171
รวม 2,003 170,234 54,770 32 584,033 190,916 33 316,957 91,039 29 178,821 49,940 28 1,250,045 386,665 31 1,171 1,021 6 4,152 1,005 5 4,001 1,142 19 4,128 1,027 7 4,416 742 4 4,408 751 3 4,394 766 2 4,409 750 3 4,249
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน