ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1106 3,5233,55810114,51115,1291041,7421,6599500019,77620,3461039313096140882029812010010010010097130100100108
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ159 5,3854,7448816,63115,514933,4063,3779900025,42223,635937787010481087953105800129551126590122630121640131
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพป. รักษาการ150 6,2855,8029221,45720,979986,0385,864971,2871,2499735,06733,8949710050010251084681102510111420112410107460100530153
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป.141 4,4293,3567613,31812,489942,7012,6719900020,44818,51691776507671065802846309253296510965109849070
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม54 2,4019133814,8866,558442,1341,048490102019,4218,62144312406525062280662407514171181701916920162
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2-ว่าง-127 2,9212,7009216,03814,923933,3973,03989241311322,59720,6939267651786707172283611964909847010045097480108
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ90 7,0933,4444926,13415,990616,7974,19962979710040,12123,7305940520107480104510114410120341124310123311123311114
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รองผอ. รก.ผอ. สพป 98 2,5782,5649910,60010,7511011,9262,02610513913910015,24315,480102732508030068420812909119086240872308624069
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม102 2,8042,87110210,57310,5701002,9322,932100303010016,33916,403100396304359038631445804260043590465604557052
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง80 2,2841,868829,4277,308782,8321,693605801773115,12311,04673364905547047541574505941263381663516635164
11ประถมศึกษาน่าน 2ว่าง96 3,9561,9865012,5267,534601,8279525200018,30910,4725783330115350101481114360121281123270120291123270118
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง- 1,428005,524001,127000008,079000000000000000000000000000
13ประถมศึกษาพะเยา 298 3,0242,0806911,1877,783701,9011,194631230016,23511,05768723201063509744010734011328011229011031011229090
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์113 2,1802,128988,9718,803989238349000012,07411,76597615916656163582685417646174481754717646156
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ115 2,1641,629757,7716,573851,7571,25271770011,7699,45480115001274012920127401181301161501191201256018
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ125 3,3952,9998810,0699,393932,3302,0438839102615,83314,44591626307659063720696608748086490884708946081
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร171 3,3443,1889511,14911,083993,4523,3199623923910018,18417,829989163010162091630916211675016750167501675017
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน.88 3,6042,4926911,6478,595741,5421,0827000016,79312,16972474307239058530714007932077340733807734076
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต129 2,9232,833978,8848,813991,6701,6619900013,47713,307995088163901511021648917380173801728117281175
20ประถมศึกษาลำปาง 386 1,5301,303855,1054,36786592535900007,2276,20586474005837047480544106926068270662906530059
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์124 2,1872,1981018,1998,20110086686610000011,25211,26510078460105440107420111380109400113360118310125240148
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์82 2,3572,3721017,2827,3191011,2791,28510000010,91810,9761018110841084108410850085008320832084
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง-60 3,2921,7785410,8696,394592,3101,4136101,796016,47111,38169273707040065441713908327083270822808228076
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี121 9,5799,65010129,59429,8361017,5767,57610076576510047,51447,82710196250982609331099250104200104200103210103210124
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี120 4,3554,1849614,77314,617992,7372,62596393910021,90421,46598675307547065570774509131093290913108537061
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)134 4,1234,13010012,71012,7371003,5143,51410000020,34720,3811008549090450736205976056790488705382056790130
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3-ว่าง-154 4,9414,3848913,94413,159943,7593,51994135503722,77921,1129381750927508186010166010958010859010859011156084
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง96 3,7882,3836312,5667,969633,1202,327750332019,47413,011676735011930099500115340115340117320116330115340100
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์116 4,0022,4016012,4008,872723,4152,359697464055420,56314,0376864620102590916829962011050111051010754010952094
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง142 6,3554,1216518,35912,052664,5052,7186045449829,26418,9356579740115801103912118771126700126700129661128671125
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล116 4,5483,9968814,51912,512862,3091,8618100021,37618,36986665717361156772676717857078570746107659073
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง -163 4,3784,1529514,77014,650992,1682,309107400021,35621,1119984783947728286588823114554108623107633107624112
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน168 4,2883,8559013,52013,406992,2382,1849889889920,13519,533971066501185909680111562013245013047012948012948092
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย70 1,8791,567836,0215,002831,2771,062830009,1777,63183552407024065281692507519076180751907420048
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์6 7,013176323,16452624,173126300034,350828243020230200502023020320203202032020320201
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ181 5,7895,0518717,21215,270893,4532,729791170026,57123,05087141652311441536134203314611431242338134182615682415889
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี104 4,7142,2954915,1537,322482,1091,5107200021,97611,1275154540120500109610117530121490124460120500119510112
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี150 5,1015,0199815,20415,1751003,4243,417100676710023,79623,67810034116029121019130130120030119130119130119131118128
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ107 4,8982,7235615,8889,285582,3771,2005000023,16313,2085759510154510145591156490162421163420160450159460137
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ148 3,7653,3719012,94712,208942,3132,086904480019,47317,6659157910679005710007186076810768107483071860156
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม87 3,9322,4076111,3177,813692,2441,7397700017,49311,959684050010648093610106480116380119350117370115390111
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 187 2,0261,973976,4346,402100843833990009,3039,20899345303552024612325504146043440375003750065
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล112 4,0123,3888412,61410,202812,1742,1459900018,80015,73584575416956362624755218147082460804807553092
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน24 00000021,9248,9734121,6239,2554343,54718,2284213111311013110133813390321003390339032
45มัธยมศึกษา 3541 00000017,96316,6939314,61413,9019532,57730,59494291602917026191321403214031150321402719025
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ)59 00000025,30225,30210023,23523,23510048,53748,53710031280312803029030290431604118042170421700
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล40 00000017,13214,4698415,67813,3428532,81027,81185252002719024202301603214031150321403016026
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด47 00000019,391133,60268917,20116,6959736,592150,297411143121431210343172822125117282172912224144
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ)57 00000022,21721,7879820,30019,7759742,51741,56298292262922624267282362427626247282272921717
50มัธยมศึกษา 40-20 00000014,9226,7004514,9986,6724429,92013,3724513100345033603540345034503360336025
51มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ61 00000025,50324,7419719,31118,7259744,81443,46697372403724137232372503626036260352703626061
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)31 00000025,07522,0518820,09519,2499645,17041,30091152313621135212381914117039190411703720144
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต167 3,3252,5467713,32010,331781,7241,4618500018,36914,3387897790122790116841127740144570146550142590142590124
รวม 5,323 171,898 132,578 77 579,187 464,415 80 306,362 368,562 120 172,398 146,509 85 1,229,845 1,112,064 90 2,871 2,596 20 4,007 2,549 35 3,603 2,911 77 4,019 2,541 31 4,518 2,026 47 4,505 2,051 35 4,461 2,103 27 4,459 2,104 28 4,181
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน