ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา8 3,49714,4721,742019,7111254936120942129559309401,03701434240225225924428201,597261266220234024305410803691800000043724340720010903013057
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี54 5,39016,5733,358025,32106063,34703,9531,35412,0633,414016,8310010001002,71714,1163,421020,2542,25011,9793,166017,3954065,4221,91307,74100000000000000001225037200
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา53 6,28721,4386,0291,28335,0370043704372,50917,5314,77442425,23806910541785,94821,0605,9221,25634,1865,88520,9976,0101,25634,1482212,1371,5032834,14400000004044873,6471,9521266,2122761,2631,16202,701181
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์36 4,45513,3602,686020,5010017901795414,0681,65706,26600970971,7637,6381,817611,2241,5966,6661,795010,0574772,18553803,20036103100149361031801575481,828659113,0462781,39920401,881140
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม21 2,81715,0762,2147420,18111788687701,8802634,17077505,208231,25153601,8103013,70978404,7942832,81953403,6361542,14324602,543185000680229031302,47278503,287301,06047201,56297
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์61 2,98815,9953,39524122,619781,1381,39822,6163493,4492,39626,1968590555801,5489177,6022,762011,2811,86010,4862,093014,4395162,46562203,60347321750443473217504434193,32376514,5083241,79053612,651201
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ35 7,26526,0846,5989740,0441548001,56802,5225534,9762,43107,9601161,106878632,1631,9778,9193,0586314,0171,5496,5302,3526310,4943902,4921,212104,104902977039413560221809553822,8141,244634,5032992,6411,251634,254210
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 25 2,58010,5991,92113915,239233037301391,1952461,52592502,696025819104491,0994,5831,4571397,2787253,1581,4931395,51512397173101,82500000007072531,9361,54503,7341161,16957631,864112
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 531 2,75210,2482,9643015,99401192840403211,6112,19403,826289710422313052,460898303,6934882,097798133,396953250042000000000004872039701,16548460354086230
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์20 2,6849,3392,50356215,0881304331,08301,6464443,6861,3411225,59310976759201,4684922,790886544,2225222,195860103,58716557134041,08089181106037689181110438415248553301,170118325476091972
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี6 3,94712,5371,826018,310511653702532081,16214401,514401255017020395515101,309665551230744153141230452000000000027990012627850011237
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ1 1,4765,5131,12708,11600400400430043004042783400150278340015000000000000000000000000002
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม35 3,33411,0011,764016,09930387982802,0106654,1081,08305,8562781,49337102,1421,0034,7561,03006,7899874,22795706,17118296151001,653572415103495724252035114898036201,49010071721801,035177
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์34 2,1898,950906012,0451251,28571302,1233113,52376604,6001251,60933002,0649047,28081008,9946043,44066104,7052151,39935301,96733285490367332854903671901,34248702,0191901,27736001,827146
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ112 2,1477,7171,6657711,60606,5361,36007,89607,1231,36008,48307,1231,36008,4833217,1231,36008,8041,7765,35437007,5001352,88738303,405000000000001,0881,34002,42801,0881,34002,428580
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ33 3,42110,0012,2783915,7391971,1001,51802,8154885,1761,44007,1042101,09123801,5391,2453,96996606,1801,1544,17197806,3033971,38624802,0311223846105671223907635918002,8991,05404,7533751,85570402,934163
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร39 3,40411,0473,45123918,1413829682401,1582264,7184,01408,958384789906155672,67678004,0234182,27768403,3791585642907514813000178481300017814592260401,671755311380744671
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์1 3,60611,6751,544016,82500370371446370970050514463709714463709714463709700000000001446370971446370978
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต35 2,8318,3601,633012,8241366961,00601,8383604,2921,13305,7853180562301,4591,0044,14997706,1307583,28389304,9342601,35940302,0221632004850125701822621,5371,02002,819991,0701,04702,216221
20ประถมศึกษาลำปาง 313 1,5455,12559207,26271241264556312812,7234311763,6114456911647336053,23248004,3176283,04239904,0693201,35527401,94921128490198241474902203151,648499552,5171331,346419551,95378
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์20 2,4338,083875011,39100838083805,23182106,0520010501051,9968,117814010,9272,1158,162838011,1150000000000000000000001,48276802,250250
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข18 2,3567,2811,279010,916001,27901,279377,2101,27908,52601289002183337,0121,23608,5812,3607,2081,279010,8470000000000000000000001,8371,04702,884429
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล2 3,29710,8242,326016,447006506537430230490017023019311855165073412456865075731110420183000000000025110420177251100013524
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี97 10,03728,9737,6511,07547,736048653801,024048653801,0240011801189,57929,6657,81876547,8279,38028,6897,65974846,476010911711800000000000000000000
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี36 4,53414,7122,6793921,9644411,4211,377393,2787394,5151,557396,8505271,88045602,8632,0448,3901,5733912,0461,4876,7201,26809,4759824,84666506,4934431,3528801,8834431,3528801,8838203,07579604,6917502,47870803,936145
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน35 4,14212,5493,550020,2411237171,83402,6744492,3351,55344,3413420733805791,1544,6322,09707,8831,3004,4082,037507,7958543,0011,508505,41334146750255341769003001251,5361,11202,773341,13586202,031187
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี24 4,89713,8283,74213522,6028726761809724463,1221,06504,63311863743801,1939223,48892805,3386692,80399304,4652831,21263802,1334422467033501175601733011,12353501,95914555343401,132134
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง49 3,79812,5533,117019,4683281,4841,23303,0456884,7651,83907,2922461,06044501,7511,5545,5291,83808,9211,2775,1911,87308,3416252,30893203,86515565533101,14118172734401,2526183,5271,32605,4715652,62895804,151278
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์49 4,14611,9943,46979220,401788561,27602,2104134,9162,2972417,8675984248001,3811,4176,1561,6212479,4411,0315,2251,5122478,0153891,9595801693,0971848006673180181484826893,1861,2873335,4954611,7991,0322473,539213
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง53 6,36018,3604,5014529,2663231,4251,70103,4491,0147,1262,0384510,2231171,26740801,7922,3318,5262,1034513,0051,7127,7501,9424511,4495193,0501,03804,60755151400246602018903509423,6441,22205,8085202,54988103,950260
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล36 4,40514,1342,081020,6206362,7261,14704,5099717,5021,43909,9122791,40356602,2482,37210,4131,802014,5872,0617,9061,527011,4949503,92175505,6263441,27035501,9692771,11335501,7451,3136,8711,554359,7739715,3991,27307,643191
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา34 4,37614,7602,1684021,3441406221,03501,7975633,7581,68106,0023501,57739652,3281,4065,3331,50408,2431,0284,3511,41506,7946942,62757203,8934228211604404228223905638203,6271,68706,1344532,25282503,530203
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน33 4,27813,4452,2038920,015001,40101,4018785,8831,44808,2093121,461701882,5621,2815,5841,073888,0262,1737,9191,4438811,6232951,015555111,87685181352741442947755205273,766640885,0214472,381820883,736370
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประสบสุข ดีอินทร์17 1,8946,0611,28909,2441746558101,063931,99870202,7938275343601,2716202,73486004,2144172,30282803,54717179361001,574009709700130132781,77058002,62811893437201,424169
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด1 7,00922,9234,093034,02531000312536810604990012012882851060479013866020400000000000000031924001630550055
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว50 5,83617,1663,46111726,580002,94902,949014,7052,356017,061014,2102,595016,805013,9222,588016,5104,98023714405,361014,7752,085016,860018113203130170126029603,9901,28405,27403,9861,27705,263
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี29 4,72715,0182,109021,8541067741,54702,4272481,7261,40403,37814087599202,0076053,7251,51705,8474551,86954002,8641305594807371144553706061144553706061801,3521,25802,790931,3781,32802,79946
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี47 5,03115,0243,3357923,4692311,1883,20504,62434813,8463,269017,46318066628801,13451914,7563,1976718,53929614,5993,2666718,22821467025601,140018777026421997702781776830086011039400504159
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ23 4,92115,8872,351023,15918167446401,3192462,96546303,67421181612901,1565263,18046804,1746212,69635303,67018870819101,087732401103247324011032420275521001,167131400116064779
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ36 3,83012,8152,29344819,38615376577601,6941,3734,774783476,9772231,38416601,7732,4157,2411,360011,0161,4546,6641,412509,5802971,36837652,046574049605573837710205176492,87768004,2063592,11352702,999232
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้9 3,93111,3142,244017,489323653750772901,03437501,49932494701285831,64437502,6025561,58132102,4585071,38317002,0603249360117324936011788460278308563249903020113
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข18 2,0336,43083209,2955622439306732843,46532904,0783561811607697873,41841404,6196492,56121303,4233401,2664601,65200000391105702061881,23023601,6544441,77414902,367142
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี 4,28913,2371,921019,44700000000000000000000000000000000000000000000000000
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน25 0021,92421,62343,547002,2142982,512006,1931,4887,681001,1793451,524005,8725,67611,548005,6245,81011,434002,0812,1214,202007334951,228007314801,211002,5212,5125,0330301,1441,0942,26894
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-33 0017,86014,50632,366005,4072,4537,860005,4839176,400001,9959762,97106399,4847,24017,363025010,6288,85619,73402503,2743,2226,7460107537571,5200108198041,633082310,1647,79118,77806414,6223,9279,190136
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป59 0025,28623,19748,4830046604660000000011611600022000000000000000000000000000000
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 38 0016,09314,92831,021005,2603175,577007,3511,0298,380001,1961,3282,52402167,9897,14815,35302166,9535,95013,119003,5623,3936,955006044291,033008175411,358004,6984,7559,453004,8784,4749,352156
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล47 0019,39117,20136,592001,58201,582008,6154,18312,79800358205563021612,41210,84723,47502012,3938,73221,145005,5054,2999,80400761770064425669003,4612,8406,3010307466161,392242
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 55 0022,15819,88642,0440011,0151,34812,3630015,1911,04916,240001,5991,2852,8840016,69414,92831,622028614,75713,74728,790002,0071,9243,93100623799007924361,2280010,38611,34321,729002,0751,5593,634128
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว21 0014,92214,99829,920003,295223,317003,7852294,014005766821,258005,1424,7199,861005,2915,35610,647001,4301,3712,8010020183800299244543003,4963,3346,830002,5822,6295,21165
51มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ61 0025,50319,31144,814004880488002,6862442,930007134251,1380021,78816,74838,5360024,08318,73642,819007243981,1220030306000354176009,0287,02616,054001,2871,1172,404513
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ14 0023,81219,84343,655002,792872,879003,3031,0854,38801231,8081,2883,219004,3803,1957,575004,8553,5258,380003292215500072249600457311768004,7593,4698,228003,4102,5755,98547
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง53 3,32713,2381,734018,2992151,5511,32103,0873085,9281,37507,6111211,28036001,7617485,44894907,1456104,94899406,5522511,50051202,26381534770692815377906972491,58844502,2822201,45541402,089274
รวม 1,775 174,502575,719302,448171,1331,223,8024,613 32,042 75,363 4,780 116,798 18,212 194,640 111,971 11,364 336,187 4,193 49,295 25,483 6,856 85,827 55,035 268,890 148,131 73,322 545,378 58,371 228,798 140,877 73,508 501,554 11,963 76,337 40,077 17,552 145,929 2,154 8,524 4,402 1,805 16,885 2,274 9,137 7,325 2,942 21,678 12,442 74,308 77,251 43,852 207,853 8,380 55,986 44,034 18,508 126,908 8,562
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน