ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาเชียงราย 1 3,65014,8401,823020,31300000000000000000000000000000000000000000000000000
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ54 5,43616,6983,427025,5611971,0973,22504,5191,2298,8232,968013,0204847528908121,98610,0432,86714015,0361,7408,1512,63914012,6703753,2571,41105,0435527445037448341450434922921440528925772240893179
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นางสาวสายสวาท วิชัย 5,58622,2286,0411,08334,93800000000000000000000000000000000000000000000000000
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป.2 4,30413,2022,666020,172053003502146902830137740211532197403467821974037178219740371000000000003574010903574010914
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1ว่าง 2,38514,9102,145019,44000000000000000000000000000000000000000000000000000
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายรตนภูมิ โนสุ14 2,95916,2933,49828923,03932407272271315495727121,3841642716706103212,10143702,8593251,45423902,0181596881210968121420015412142001541541,08921911,4634242722149265
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3-ว่าง-23 7,01826,2106,8569740,1811548001,03601,9903013,3971,54605,2441161,01765401,7871,4206,7512,362010,5331,0824,7891,80307,6742131,48286502,560902977039413560221809553542,31995903,6322712,14699403,411151
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายเดช ศิรินาม25 2,57510,6001,92813915,242233037301391,1952461,52592502,696025819104491,0994,5831,4571397,2787253,1581,4931395,51512397173101,82500000007072531,93670502,8941161,16953831,826112
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 2,80810,6532,8333016,32400000000000000000000000000000000000000000000000000
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายแสวง ด้วงทรง6 2,2849,5392,83658015,2398818139506641801,22739501,80201588016617191820801,2972441,12731401,6857129300364479900146479900146301922080430965149022313
11ประถมศึกษาน่าน 2นายชัชชัย ทับทิมอ่อน1 3,91012,6701,976018,556246000844327700320246000844714300190246000840000000000000000140014000004
12ประถมศึกษาพะเยา 1-ว่าง- 1,4215,5321,12708,08000000000000000000000000000000000000000000000000000
13ประถมศึกษาพะเยา 2 2,95711,2421,92412316,24600000000000000000000000000000000000000000000000000
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์11 2,1309,555914012,59963327381077111664238101,13949329267064511555536801,0389566940701,171873132210621256433012225643301221053902760771105331248068437
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 2,1687,7711,7587711,77400000000000000000000000000000000000000000000000000
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายสุภาพ กาวิ2 3,27910,1222,3913915,83102061081795326106720205002059848900587112580610753742956104300000000000854736106196724061036832
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร14 3,34411,1493,45223918,1843829673801,0722262,0481,56303,837384789806145342,17963303,3464182,18955503,1621586172708024813000178481300017814590923301,287755311110717121
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน. 3,5439,8771,843015,26300000000000000000000000000000000000000000000000000
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต 2,6269,3201,832013,77800000000000000000000000000000000000000000000000000
20ประถมศึกษาลำปาง 32 1,5835,27268007,53520584801261541,340481211,663403421023943541,3564801,7584141,4044801,8662087484801,00421910011224110001342217821001,01311955048071734
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายวีระ สุขทอง11 2,1918,201866011,25800444044403,47244403,91600650651,1334,95842006,5111,2525,00344406,6990000000000000000000001,38337401,757152
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 1,9597,2861,214010,45900000000000000000000000000000000000000000000000000
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง- 3,15710,8752,309016,34100000000000000000000000000000000000000000000000000
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี70 9,57929,5947,57676547,51401495650714014956507140011801189,69329,9507,16546447,2729,49428,9746,98644745,9010109117118000000000000000000001
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์7 4,19814,8342,7353921,8068342149109954393447301,4503231427106174961,63045502,5814561,54351202,5113141,07421301,60116962400793169624007931934761760845193476176084525
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.)24 4,13612,7133,514020,3631237171,32102,1614492,4441,53504,4283420738306247953,3471,47405,6168412,9111,324505,1264451,617854502,966341467502553417690030012584945901,43334392158058499
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 39 5,01514,0623,86413523,0768720030205892391,51746502,2218725717205162951,31835201,9653351,20045601,99112651626109030000007501216859428001,042106224236056664
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.) 3,70612,7433,147019,59600000000000000000000000000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ46 3,98812,4243,40980120,622788561,18202,1163814,6242,0312417,2775978642001,2651,2995,8771,5432478,9669575,0541,4342477,6923781,9355021692,984184800661848103482176343,0541,2092475,1444061,6679542473,274197
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง43 6,35518,3584,5054529,2632041,1581,47102,8337045,6641,763458,176681,07438801,5301,8917,1311,7404510,8071,4436,5491,579459,6164492,32184503,61546133420221511838903236532,37096503,9883201,41373102,464227
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล37 4,48414,4092,321021,2146362,7461,18204,5648967,3641,43909,6992731,52856602,3672,30610,3101,777014,3932,0207,7971,527011,3449243,85775505,5363441,27035501,9692771,11335501,7451,2896,8571,56409,7109515,3341,25307,538181
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2- ว่าง - 4,62215,9002,66539123,57800000000000000000000000000000000000000000000000000
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายธีระยุทธ ทาปุก15 4,29413,7822,3018820,4657227354608912741,36740802,0498334014205653401,42128802,0491,2614,24449606,001105332134057164203002671233167405132081,6306501,90319274436801,304118
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย13 1,8185,9381,28809,044172913840692381,38433001,7525360224408994591,82253502,8162891,73258402,60517178343301,38700000001301315091327901,3429881327501,186121
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 7,00123,1544,173034,32800000252766603670012012571936603160138660204000000000000000000000550055
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 5,79817,2203,45311726,58800000000000000000000000000000000000000000000000000
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี6 4,72015,4302,215022,3657937112805781597099809661133937005762308539801,181168562117084787283110381872780036587278003657523500310663167004525
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี 5,09215,3973,4276723,98300000000000000000000000000000000000000000000000000
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3วินิจ กลิ่นเฟื่อง12 4,89416,1442,449023,48711545823108041251,10220201,4291155069107122281,10019201,52018390912101,213259911013525991101352599110135321171101603211711016021
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 3,70713,0122,44344819,61000000000000000000000000000000000000000000000000000
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม1 3,87711,3472,251017,475324936011763223360322324936011732613601293249360117324936011732493601173249360117324936011732493601171
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 14 2,0246,43384209,299616145016714559110308392924656033121093914501,29421475410301,071511424602390000039110570206111453460610752380031352
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นาย มานพ ษมาวิมล 4,08113,0132,341019,43500000000000000000000000000000000000000000000000000
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน18 0022,22521,97944,204002,0022982,300004,3829655,347001,1793421,521005,0954,7609,855005,2365,10510,341001,6931,4163,109007334951,228007314801,211002,5202,5085,0280301,0841,0892,20371
45มัธยมศึกษา 35นายพิทยา ไชยมงคล13 0017,96314,61432,577001,0301201,150001,0641201,184007304841,21406392,5621,4584,65902501,8791,3403,46902505824711,30301031225010625913106391,6057492,99306399674542,06050
46มัธยมศึกษา 36นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) 0025,30223,23548,53700000000000000000000000000000000000000000000000000
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล9 0020,18617,95438,140003580358001,1108051,91500296122418001,3681,2652,633007465601,30600491451940012132500209110319007828501,6320031126257349
48มัธยมศึกษา 38นายมรกต กลัดสอาด39 0019,50917,26436,773001,51801,518008,5304,18312,71300342205547021612,53010,91023,65602012,2008,56220,782005,3124,1299,44100761770064425669002,4672,0694,536030553396979240
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ)1 0024,18022,13346,313001,61301,613001,61301,61300808001,6131,5223,135001,6131,5223,13500563288005813006814001,6131,5223,135005648104
50มัธยมศึกษา 40นายอำนาจ บุญทรง1 0015,06015,48230,542001410141001410141006017323300266466732001,0961,6882,784002211113300610160005500141271412001412714126
51มัธยมศึกษา 41 0027,70120,22647,92700000000000000000000000000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 42(ว่าง)11 0025,44620,26445,710002,746872,833002,6871,0853,77201231,8081,2883,219004,1683,0447,212004,3133,0847,39700211125336003694500421296717003,5812,5946,175003,3382,4945,83240
53ประถมศึกษาน่าน 1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต16 3,57214,0812,1277819,858392802760595671,70625302,026112213502671661,03815001,35412878115001,0593721579033105900590622064613278004686132780046865
รวม 560 170,234584,033316,957178,8211,250,0452,210 11,539 25,028 646 39,423 6,336 54,508 37,965 7,567 106,376 1,320 10,532 9,250 2,616 23,718 25,828 102,140 52,492 24,460 204,920 24,330 92,270 50,651 22,929 190,180 4,690 22,366 15,755 6,665 49,476 1,117 4,016 1,475 548 7,156 1,194 4,563 3,211 1,031 9,999 5,170 26,994 20,768 10,811 63,743 3,462 20,318 13,641 5,265 42,686 2,547
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน