แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา53 48 2 2 105 103 70334133940200389553171084118221
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายประถม เชื้อหมอ90 71 5 166 115 754045135804006011042261113511117439
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา67 71 9 2 149 143 9944521655701003013188199931121612119
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์90 53 3 146 97 72256212270100189751159521117816
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม37 47 3 1 88 69 482120144302003653617362115910
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์68 60 5 133 89 4742265507020058746131211217610
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ48 96 8 1 153 127 695843886403005125831811101111206
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 50 38 2 1 91 88 503824057701009864519133122815
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง-49 50 2 101 93 6231221525010015864312811211316626
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์59 38 2 99 86 6620145356030040793471410411156719
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี97 50 1 148 148 108405010431403003413559124124616074
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ79 21 100 100 732732113640000582341916556416
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม90 44 3 137 128 71573088820300141255621249811229235
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์95 23 2 1 121 122 7745334569010020105551973224139226
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ93 34 127 108 7038394551000007103532411748519
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ88 46 1 135 53 332020595020012482835521114013
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร123 48 1 172 99 752435196190200199225218711223255344
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์81 25 4 1 111 111 694211535100003161483832215652
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต85 36 2 123 73 49241764600400372341415212116111
20ประถมศึกษาลำปาง 358 15 73 59 4613543120000405735132221111518
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์95 25 1 121 121 85364215040000111054135163219010
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข56 25 1 82 82 46363714210100980411514611699
23ประถมศึกษาตาก 1-ว่าง-67 41 1 1 110 45 321328213100003441812821394
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี17 79 23 2 121 69 383120529601003568431234211608
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี64 52 2 2 120 120 7941302274000016011363261110231210117
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน64 61 1 1 127 125 74513318612010020117561327114222110020
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี91 70 3 164 147 98493923621021002414270172110232411312123
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง92 51 2 1 146 136 101356512525000051337613291021312610
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์96 50 4 150 70 502015191212020096323913755513
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง105 82 3 190 190 14248601751100100771861502166633125415139
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล68 48 3 1 120 124 853967103040000611065261281121
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา110 54 4 168 160 12238761647900001815811617117112114115
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน119 51 2 1 173 173 1294485873501000101721293941173
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายธรรมนูญ พิชัย54 23 77 76 57193033320300157436151742115124
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด109 91 2 2 204 6 423010110015224
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว112 76 2 190 57 46111872700000352309611211525
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี116 48 1 2 167 132 1013165453400001012859251861117411314
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี78 67 2 147 147 994859133110000981433842281362269945
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ135 63 3 201 166 12838762063201101015158191514719230
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ84 52 2 1 139 141 98435330421000051252951201111411112214
41ประถมศึกษาพิจิตร 2นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม80 54 3 137 137 10631324348000007747411121519347829
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข63 21 2 86 86 701641233400008861644194116917
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี79 46 2 1 128 128 6761637385000016122442015165421128340
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 13 22 7 42 42 1411323173020064223555111393
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-4 27 10 4 45 45 144211812002003453571145
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1 31 19 7 58 59 85141181110000758424111117572
47มัธยมศึกษา 37นายมงคล หมวกพิกุล6 23 12 5 46 10 10522000002101010
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล7 20 10 10 47 47 47351815100001474747
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1 34 14 8 57 28 1271175000007251434411261
50มัธยมศึกษา 40-2 22 9 6 39 8 8520000001788
51มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ2 35 17 8 62 57 3542629141010035636534111111111507
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4 31 15 8 58 58 454292616201003573371111111561
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง153 39 1 1 194 156 116407583123013001145129262013419
รวม 3,634 2,419 251 90 6,394 5,159 3320 1839 1919 492 1907 255 3 76 1 0 995 0 2565 844 532 320 163 64 41 42 31 16 12 8 73 4060 888
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน