จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนประเภทโครงการโรงเรียน
จำนวนโรงโรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๑ลดเวลารุ่น๒
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 205 0 0 1 0 0 2 0 0
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 190 11 109 1 17 16 2 0 0
3สพม. เขต 41 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 62 0 0 3 13 2 0 37 25
4สพป.เชียงราย เขต 1 110 6 60 1 26 9 1 61 12
5สพป.เชียงราย เขต 2 นายประถม เชื้อหมอ 185 10 107 1 53 0 5 0 0
6สพป.เชียงราย เขต 3 นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพป. รักษาการ 153 9 69 1 0 19 2 18 42
7สพป.เชียงราย เขต 4 นายทศพร เมฆอากาศ รอง.ผอ.รก.ผอ.สพป. 147 9 89 0 35 27 2 133 14
8สพม. เขต 36 นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) 59 0 1 6 4 1 23 0 6
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายเดช ศิรินาม 90 0 0 1 0 0 1 0 0
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 -ว่าง- 145 7 0 0 15 27 3 45 24
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดร.รตนภูมิ โนสุ 155 26 155 0 25 11 0 34 26
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รองผอ. รก.ผอ. สพป 110 6 0 1 0 0 3 47 10
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 102 0 0 0 17 3 1 46 10
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายแสวง ด้วงทรง 102 2 0 1 39 10 1 0 0
15สพม. เขต 34 นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 0 0 6 7 3 0 18 6
16สพป.ตาก เขต 1 -ว่าง- 110 7 63 1 8 15 2 53 11
17สพป.ตาก เขต 2 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 124 7 1 2 20 15 2 36 37
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นายสัญชัย พวงมาลี 170 10 0 1 0 0 2 0 0
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายทองสุข อยู่ศรี 150 9 79 1 0 0 2 0 0
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายปรีชา นาคจำรูญ 205 12 140 1 0 20 0 0 0
21สพม. เขต 42 (ว่าง) 58 0 0 4 0 0 0 0 0
22สพป.น่าน เขต 1 นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต 201 12 159 1 7 30 2 76 27
23สพป.น่าน เขต 2 ว่าง 150 0 32 2 0 0 2 0 0
24สพป.พะเยา เขต 1 -ว่าง- 100 0 0 0 32 0 3 0 0
25สพป.พะเยา เขต 2 141 0 0 2 11 18 1 0 0
26สพป.พิจิตร เขต 1 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ 157 9 0 1 0 0 2 0 0
27สพป.พิจิตร เขต 2 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 154 9 100 0 21 20 2 55 38
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 124 8 69 1 38 5 2 57 13
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.) 135 8 3 1 39 20 2 63 12
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 -ว่าง- 167 10 169 0 36 0 2 0 0
31สพม. เขต 39 นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ) 57 0 0 4 6 8 0 0 0
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายอำนาจ บุญทรง 151 9 0 1 0 0 2 0 0
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 161 9 153 0 0 0 1 0 0
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายดิเรก ต่ายเมือง 196 0 0 0 49 37 3 0 0
35สพม. เขต 40 - 39 0 0 1 0 4 0 0 0
36สพป.แพร่ เขต 1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 123 6 86 1 0 0 2 0 0
37สพป.แพร่ เขต 2 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 131 7 0 1 0 0 1 0 0
38สพม. เขต 37 นายมงคล หมวกพิกุล 46 0 0 6 9 2 0 32 5
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายสุภาพ กาวิ 135 8 1 1 0 0 1 0 0
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร 172 11 3 0 0 0 0 0 0
41สพป.ลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 รกน. 111 7 0 2 0 0 2 0 0
42สพป.ลำปาง เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต 154 9 0 1 0 0 2 0 0
43สพป.ลำปาง เขต 3 95 0 0 0 0 5 3 1 83
44สพม. เขต 35 46 0 0 5 2 5 0 16 8
45สพป.ลำพูน เขต 1 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 149 9 113 0 26 16 2 67 23
46สพป.ลำพูน เขต 2 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 92 5 62 0 8 6 1 0 0
47สพป.สุโขทัย เขต 1 นายพยอม วงษ์พูล 135 0 0 0 0 16 2 60 13
48สพป.สุโขทัย เขต 2 - ว่าง - 173 0 0 1 21 25 3 55 44
49สพม. เขต 38 นายมรกต กลัดสอาด 47 0 0 2 5 3 0 45 5
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 177 9 120 0 5 14 1 76 19
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย 94 7 73 1 0 0 4 0 0
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 87 5 66 1 0 16 2 40 9
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 นาย มานพ ษมาวิมล 128 8 0 0 0 0 1 0 0
รวม 6,702 296 2,082 69 594 428 105 1,171 522
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน