จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนประเภทโครงการโรงเรียน
จำนวนโรงโรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๑ลดเวลารุ่น๒
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.รมย์ พะโยม 205 0 0 1 0 0 2 0 0
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 190 11 109 1 17 16 3 0 0
3สพม. เขต 41 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร 62 0 0 3 4 2 0 37 25
4สพป.เชียงราย เขต 1 นายนพรัตน์ อู่ทอง 110 6 60 1 26 9 1 61 12
5สพป.เชียงราย เขต 2 นายประถม เชื้อหมอ 185 10 107 1 53 0 5 0 0
6สพป.เชียงราย เขต 3 นางสาวสายสวาท วิชัย 153 9 69 1 0 19 2 18 42
7สพป.เชียงราย เขต 4 -ว่าง- 147 9 89 0 35 27 2 133 14
8สพม. เขต 36 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 59 0 0 6 4 0 0 0 0
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ 90 0 0 1 0 0 1 0 0
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายรตนภูมิ โนสุ 145 7 0 0 15 27 3 45 24
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 -ว่าง- 155 26 155 0 25 11 0 34 26
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายเดช ศิรินาม 110 6 0 1 0 0 3 47 10
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 102 0 0 0 17 3 1 46 10
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายแสวง ด้วงทรง 102 0 0 1 0 0 2 0 0
15สพม. เขต 34 นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 0 0 7 7 3 0 18 6
16สพป.ตาก เขต 1 นายภูวนาท มูลเขียน 110 7 63 1 8 15 2 53 11
17สพป.ตาก เขต 2 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 124 7 1 2 20 15 2 36 37
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ 170 10 0 1 0 0 2 0 0
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายทองสุข อยู่ศรี 150 9 79 1 0 0 2 0 0
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วินิจ กลิ่นเฟื่อง 205 12 140 1 0 0 0 0 0
21สพม. เขต 42 (ว่าง) 58 0 0 4 0 0 0 0 0
22สพป.น่าน เขต 1 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ 202 12 159 1 7 30 2 76 27
23สพป.น่าน เขต 2 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 150 0 32 2 0 0 2 0 0
24สพป.พะเยา เขต 1 นายเอกชัย ผาบไชย 100 0 0 1 0 0 3 0 0
25สพป.พะเยา เขต 2 141 0 0 2 11 18 1 0 0
26สพป.พิจิตร เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 157 9 0 1 0 0 2 0 0
27สพป.พิจิตร เขต 2 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 154 9 100 0 0 0 2 0 0
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายประพฤทธิ์ สุขใย 124 8 69 1 38 5 2 57 13
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายสุรินทร์ แก้วมณี 135 8 3 1 39 20 2 63 12
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายสุรินทร์ แก้วมณี 167 10 169 0 0 0 2 0 0
31สพม. เขต 39 - 57 0 0 4 0 0 0 0 0
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายธวัช กงเติม 151 9 0 1 0 0 2 0 0
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นายนิคม เขียวฉ่ำ 161 9 153 0 0 0 1 0 0
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายดิเรก ต่ายเมือง 196 0 0 0 47 36 3 0 0
35สพม. เขต 40 นายอำนาจ บุญทรง 39 0 0 1 0 0 0 0 0
36สพป.แพร่ เขต 1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 123 6 86 1 0 0 2 0 0
37สพป.แพร่ เขต 2 นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 131 7 0 1 0 0 1 0 0
38สพม. เขต 37 นายมงคล หมวกพิกุล 45 0 0 6 0 0 0 0 5
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายบุญชู จันดำ 135 8 1 1 0 0 1 0 0
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายบุญชู จันทร์ดำ 172 11 3 0 0 0 0 0 0
41สพป.ลำปาง เขต 1 นายสุทิน แก้วพนา 111 7 0 2 0 0 2 0 0
42สพป.ลำปาง เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต 154 9 0 1 0 0 2 0 0
43สพป.ลำปาง เขต 3 นายบรรพ์ ใสแจ่ม 95 0 0 0 0 5 3 1 83
44สพม. เขต 35 นายพิทยา ไชยมงคล 46 0 0 5 2 5 0 16 8
45สพป.ลำพูน เขต 1 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา 149 9 113 0 26 16 2 67 23
46สพป.ลำพูน เขต 2 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 92 5 62 0 8 6 1 0 0
47สพป.สุโขทัย เขต 1 นายพยอม วงษ์พูล 135 0 0 0 0 16 2 60 13
48สพป.สุโขทัย เขต 2 - ว่าง - 173 0 0 1 21 25 3 55 44
49สพม. เขต 38 นายมรกต กลัดสอาด 47 0 0 2 5 3 0 45 5
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง 177 9 120 0 5 14 1 76 19
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย 94 7 73 1 0 0 4 0 0
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายศักดา แสงทอง 87 5 66 1 0 16 2 40 9
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 นาย มานพ ษมาวิมล 128 8 0 0 0 0 1 0 0
รวม 6,702 294 2,081 71 440 362 84 1,084 478
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/05/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน